Hồ Sỹ Thắng

Chức vụ: Trưởng Phòng
Học vị: PGS, TS
Điện thoại: 0919242928
Email: hsthang@dthu.edu.vn

ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH

Chức vụ: Phó trưởng Phòng
Học vị: Tiến sĩ - Giảng viên chính
Điện thoại: 0918993788
Email: dhhanhi@dthu.edu.vn

NGUYỄN VĂN TRIỂN

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: ThS
Điện thoại: 0945786781
Email: nvtrien@dthu.edu.vn

Nguyễn Thanh Hà

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: ThS
Điện thoại:
Email:

Nguyễn Hữu Gọn

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: ThS
Điện thoại:
Email: nhgon@dthu.edu.vn