Home
Biểu mẫu
19/06/2019
Hồ sơ bảo vệ luận văn Thạc sĩ

Hồ sơ bảo vệ luận văn Thạc sĩ

19/06/2019
Quy định về Tổ chức và Quản lý Đào tạo Sau đại học trong Trường Đại học Đồng Tháp

Quy định về Tổ chức và Quản lý Đào tạo Sau đại học trong Trường Đại học Đồng Tháp

19/06/2019
Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

19/06/2019
Mẫu đề cương chi tiết môn học

Mẫu đề cương chi tiết môn học

19/06/2019
Điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo sau đại học trong Trường Đại học Đồng Tháp

Điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo sau đại học trong Trường Đại học Đồng Tháp

19/06/2019
Mẫu lý lịch khoa học dành cho học viên nhập học cao học

Mẫu lý lịch khoa học dành cho học viên nhập học cao học

19/06/2019
Quy trình thực hiện quá trình dạy học

Quy trình thực hiện quá trình dạy học

19/06/2019
Quy trình thực hiện đề cương và luận văn tốt nghiệp

Quy trình thực hiện đề cương và luận văn tốt nghiệp

19/06/2019
Biểu mẫu hồ sơ dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục của Trường Đại học Đồng Tháp

Biểu mẫu hồ sơ dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục của Trường Đại học Đồng Tháp

19/06/2019
Biểu mẫu hồ sơ dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Đồng Tháp

Biểu mẫu hồ sơ dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Đồng Tháp