Hotline: 0277.3882.258 (Phòng Khảo thí và BĐCL GD) 0277.3995.599 (Ban Tư vấn)